Điều khoản sử dụng

Điều khoản dịch vụ
Các Điều khoản Dịch vụ này chi phối việc bạn sử dụng trang web tại https://www.leparolier.org/ và bất kỳ dịch vụ liên quan nào do Le Parolier cung cấp.

Bằng cách truy cập https://www.leparolier.org/, bạn đồng ý tuân theo Điều khoản dịch vụ này và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác do Le Parolier cung cấp.

Chúng tôi, Le Parolier, có quyền xem xét và sửa đổi bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào trong số các Điều khoản Dịch vụ này theo quyết định riêng của chúng tôi. Sau khi làm như vậy, chúng tôi sẽ cập nhật trang này. Bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản Dịch vụ này sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày công bố.

Điều khoản dịch vụ này được cập nhật lần cuối vào ngày 2 tháng 3 năm 2021.

Hạn chế sử dụng
Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thay mặt cho chính bạn, người dùng của bạn và các bên khác mà bạn đại diện bảo đảm rằng bạn sẽ không:

sửa đổi, sao chép, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của, dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ tài liệu và phần mềm nào có trên trang web này;
loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi bất kỳ tài liệu và phần mềm nào trên trang web này;
chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác;
cố ý hoặc cố ý sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan của nó theo cách lạm dụng hoặc làm gián đoạn mạng của chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác mà Le Parolier cung cấp;
sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ liên quan của nó để truyền tải hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu quấy rối, khiếm nhã, tục tĩu, gian lận hoặc bất hợp pháp nào;
sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ liên quan của nó để vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào;
sử dụng trang web này cùng với việc gửi quảng cáo trái phép hoặc thư rác;
thu thập, thu thập hoặc thu thập dữ liệu người dùng mà không có sự đồng ý của người dùng; hoặc là
sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ liên quan của nó theo cách có thể vi phạm quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba.
Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ trong các tài liệu có trong trang web này thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho Le Parolier và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành. Chúng tôi cho phép người dùng của mình tải xuống một bản sao của tài liệu để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

Điều này cấu thành việc cấp giấy phép, không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này hoặc Điều khoản dịch vụ và có thể bị Le Parolier chấm dứt bất kỳ lúc nào.

Trách nhiệm pháp lý
Trang web của chúng tôi và các tài liệu trên trang web của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở ‘nguyên trạng’. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Le Parolier không bảo đảm, dù được thể hiện hay ngụ ý, và từ chối cũng như phủ định tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ , hoặc vi phạm quyền khác.

Trong mọi trường hợp, Le Parolier hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất do hậu quả nào mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu hoặc phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc các tài liệu trên trang web này, ngay cả khi Le Parolier hoặc đại diện được ủy quyền có đã được thông báo, bằng miệng hoặc bằng văn bản, về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Trong bối cảnh của thỏa thuận này, “tổn thất do hậu quả” bao gồm mọi tổn thất do hậu quả, tổn thất gián tiếp, mất lợi nhuận thực tế hoặc dự kiến, mất lợi ích, mất doanh thu, thua lỗ kinh doanh, mất lợi thế thương mại, mất cơ hội, mất tiền tiết kiệm, mất danh tiếng, mất quyền sử dụng và / hoặc mất hoặc hỏng dữ liệu, cho dù theo quy định, hợp đồng, vốn chủ sở hữu, hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), bồi thường hoặc theo cách khác.

Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

Độ chính xác của vật liệu
Các tài liệu xuất hiện trên trang web của chúng tôi không toàn diện và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Le Parolier không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web này, hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ tài nguyên nào được liên kết với trang web này.

Liên kết
Le Parolier chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào được liên kết như vậy. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là Le Parolier xác nhận, chấp thuận hoặc kiểm soát trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy là rủi ro của riêng bạn và chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên thực hiện các cuộc điều tra của riêng mình về tính phù hợp của các trang web đó.

Quyền chấm dứt
Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng trang web của bạn và chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này ngay lập tức khi có thông báo bằng văn bản cho bạn về bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản Dịch vụ này.

Thôi việc
Bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này bị vô hiệu toàn bộ hoặc một phần hoặc không thể thi hành được sẽ bị cắt bỏ đến mức vô hiệu hoặc không thể thi hành. Hiệu lực của phần còn lại của Điều khoản dịch vụ này không bị ảnh hưởng.

Luật chi phối
Các Điều khoản Dịch vụ này được điều chỉnh và hiểu theo luật của VIỆT NAM. Bạn không thể hủy bỏ quyền tài phán duy nhất của các tòa án ở Tiểu bang hoặc địa điểm đó.